Hot line : 0902 235 237
Email : info@datnenthuongmai.com

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 tỉnh Bình Dương thế nào ?

Trong năm 2018 kinh tế Bình Dương đạt nhiều kết quả lạc quan, nổi bật như tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,01% ( kế hoạch chỉ 8,5%), GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng.
Bước sang năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương đặt ra 30 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5-8,7%; tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp – thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng là 63,7% - 25,0% - 3 2% - 8,1%
Cụ thể, đối với Công nghiệp, tỉnh phấn đấu chỉ tiêu số sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với năm 2018. Thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, tinh chế, cung cấp nguyên phụ liệu, góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm.
 
Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tỉnh phấn đấu giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5% so với năm 2018.
 
Đối với Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng nông thôn, nhất là tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủ sản tăng 4%.
 
Tài chính - tín dụng phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trân địa bàn đạt 54.500 tỷ đồng, tổng ngân sách địa phương đạt 20.239 tỷ đồng.
 
Quản lý tốt nguồn thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời… tăng cường công tác chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.
 
Đối với tín dụng phấn đấu huy động vốn trong nền kinh tế tăng 6-10% so với năm 2018, dư nẹo tín dụng tăng khoảng 15 - 20%, kiểm soát nợ xấu dưới 2% tổng dự nợ.
 
Đặc biệt tỉnh đặt ra chiến lược đột phá đó là có giải pháp huy động tối đa các nguồn lực đặc biệt là nguồn vốn ngoài nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên tập trung các dự án trọng điểm đột phá, lan tỏa.
 
Dự kiến tổng ngồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 100.161 tỷ đồng, chiếm 32% GRDP năm 2019 tăng 10,2% so với năm 2018, tổng vốn đầu tư công là 8.211 tỷ đồng (vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng), thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1,4 tỷ USD.
 
Song song đó, tập trung thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hàng quý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/11/2019.
http://datnenthuongmai.com/san-giao-dich/du-an-khu-do-thi-queen-home-an-phu-thuan-an-binh-duong.html
Chúng tôi trên Facebook
Tin tức và sự kiện
Chúng tôi trên Google+
 
Chúng tôi trên Twitter
 • Giới thiệu

  Website datnenthuongmai.com cung cấp những thông tin về thị trường bất động sản, những dự án mà chúng tôi đang phân phối hoặc hợp tác đầu tư.
 • Liên hệ

  Địa chỉ

  492/32 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

  Điện thoại

   0902 235 237 | 0975 27 47 27

  Email

  info@datnenthuongmai.com

 • Bản đồ